Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Povolenia a papierovačky: čo je nutné vybaviť pred stavbou rodinného domu?

 

26.07.2019 | Roland Regely, Finance.sk

 

Stavba domu patrí medzi náročnejšie životné projekty a začína už vybavovaním potrebných povolení. Aké to sú?

Predstava rannej kávičky na terase, deti pobehujúce veselo po čerstvo pokosenom trávniku, či pestovanie úrody vo vlastnej záhradke sú zaiste cieľom každého, kto sa rozhodne pre vlastný dom. Stavba domu patrí medzi tie náročnejšie životné projekty a začína to už vybavovaním potrebných povolení.

Aké to sú?

Postaviť si rodinný dom na vybranom pozemku nie je možné bez povolenia príslušných úradov. Pokým nezískate stavebné povolenie, budete musieť          so stavebnými prácami počkať. Na jeho získanie si však rezervujte dostatočný čas, pretože budete musieť kontaktovať a navštíviť hneď niekoľko inštitúcií.

 

Pozemok a dostupnosť inžinierskych sietí

Či už pozemok vlastníte (možno ste ho zdedili a doteraz ste sa oň príliš nezaujímali), alebo ho práve hľadáte, preverte si, či disponuje inžinierskymi sieťami, resp. či je možné ich tam zaviezť. Ak na pozemku inžinierske siete nie sú, malo by sa to odrážať aj na jeho cene, nakoľko ich zavedenie vám značne navýši náklady na stavbu. Medzi inžinierske siete patrí: pripojenie na rozvod vody, zemný plyn a elektrickú energiu, prípojka kanalizácie, linky pevnej telefónnej siete, káblového televízneho rozvodu a prípadne aj existencia príjazdovej cesty.

Zrejme už máte premyslené, ako bude váš dom vyzerať, prípadne už máte vypracovaný aj projekt. Z pohľadu pozemku sú preto dôležité pri výbere ďalšie kritériá, ako:

 • orientácia pozemku na svetové strany,
 • tvar a sklon pozemku,
 • jeho veľkosť a celkové rozloženie,
 • podložie pozemku,
 • dostupnosť.

Od uvedených kritérií bude závisieť, či budete môcť na ňom postaviť práve váš vysnívaný typ domu.

Ak ste si už vybrali pozemok, je potrebné preveriť si pred jeho kúpou aj vecné bremená, prípadne či sú vysporiadané všetky vlastnícke vzťahy.

Ak už ste majiteľom pozemku dlhší čas, skontrolujte si, či disponujete listom vlastníctva

 

Stavebné povolenie

Po výbere pozemku je potrebné zhromaždiť a dodať potrebné dokumenty stavebnému úradu k vydaniu stavebného povolenia. Požiadavky na doloženie dokumentov sa môžu na jednotlivých úradoch líšiť a preto je dobré navštíviť ten váš v obci, kde sa chystáte stavať a informovať sa, čo všetko je potrebné doložiť k stavebnému povoleniu.

Na tieto úkony si určite ponechajte dostatok času vopred, nakoľko každá inštitúcia, od ktorej budete jednotlivé doklady žiadať, má na ich dodanie lehoty (zväčša to býva 30 dní).

Rozsah potrebných dokumentov závisí aj od lokality vašej stavby, ak by bola napríklad v blízkosti lesa alebo priamo v lese, bude potrebné vyjadrenie Štátnych lesov k tomu, za akých podmienok môže byť stavba realizovaná.

Pre získanie stavebného povolenia musíte vyplniť žiadosť, ktorú si buď osobne vyzdvihnete na príslušnom úrade, alebo bude dostupná na stiahnutie         na webe daného úradu.

Do tejto žiadosti budete uvádzať nasledovné povinné údaje:

 • účel a spôsob užívania stavby,
 • miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia,
 • meno, adresu a telefónne číslo žiadateľa,
 • názov a druh stavby,
 • účel stavby,
 • miesto stavby,
 • dátum a číslo rozhodnutia o povolení umiestnenia stavby,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • dobu trvania, ak ide o dočasnú stavbu,
 • predpokladaný rozpočtový náklad stavby,
 • stavebný pozemok, parcelné číslo, druh pozemku,
 • meno a adresu vlastníka pozemku,
 • susedné pozemky a údaje o ich vlastníkoch,
 • meno a adresu projektanta,
 • spôsob ukončenia stavby: dodávateľsky / svojpomocne pod odborným vedením (meno, adresa, kvalifikácia),
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technologickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie,
 • mená a adresy ostatných účastníkov konania,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti údajov v žiadosti.

Zároveň k žiadosti budete predkladať požadované dokumenty:

 • kompletná projektová dokumentácia k stavbe v 2 vyhotoveniach,
 • list vlastníctva,
 • preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta prostredníctvom osvedčenia a diplomu,
 • právoplatné územné rozhodnutie,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • pri svojpomocnom realizovaní stavby – meno a adresa stavebného dozoru a fotokópia dokladu o oprávnení,
 • pri realizovaní stavby stavebnou firmou – názov a adresu sídla firmy, s fotokópiou dokladu o oprávnení realizovať stavby,
 • stanovisko k zriadeniu vjazdu na pozemok,
 • vyjadrenie obvodného úradu k odpadovému hospodárstvu,
 • vyjadrenie správcov príslušných sietí - vodární, elektrární, plynární, telekomunikácií, požiarnej ochrany, obvodného úradu životného prostredia,
 • ak je pozemok ornou pôdou, poľom, záhradou – rozhodnutie o vyňatí z pôdneho fondu,
 • vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov,
 • vyjadrenia ďalších inštitúcií podľa konkrétnych požiadaviek z úradu,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Ak plánujete na svojom pozemku napríklad čističku vody alebo studňu na pitnú vodu, je potrebné vybaviť si na ňu samostatné stavebné povolenie. Toto povolenie vydáva príslušný stavebný úrad – Štátna vodná správa.

Ak správca siete rozhodne kladne vo veci napojenia do siete, dodá vám podmienky, za akých bude možné sa na sieť pripojiť. Ak zaujme negatívne stanovisko k napojeniu, je potrebné hľadať iné riešenie.

Po predložení všetkých dokladov na stavebný úrad, spolu s projektovou dokumentáciou, má tento lehotu na preštudovanie a skontrolovanie. Ak je všetko podľa požiadaviek, bude vám vydané stavebné povolenie.

Toto povolenie však nadobúda účinnosť až po vypršaní odvolacej lehoty, ktorá je určená majiteľom okolitých nehnuteľností, aby mali možnosť vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s realizáciou stavby. Ako sme už uviedli v zozname potrebných dokumentov, získaním písomného súhlasu od týchto susedov môžete urýchliť celý proces nadobudnutia účinnosti stavebného povolenia.