Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Návod, ako sa stať vlastníkom pôdy, o ktorú sa len staráte

 

19.10.2018 | Roland Regely, Finance.sk

Ekonomika,EU - spravodajstvo

 

Vydržanie - pojem ktorý sa skloňoval hlavne v 90-tych rokoch. Neviete čo to znamená? Je to nadobudnutie vlastníckeho práva na vec, o ktorú sa roky staráte, ale nepatrí vám.

Pozemok môžete vydržať, no zákon je prísny. Nestačí pôdu obrábať, musíte mať dôvod si myslieť, že je vaša. V tejto úvodnej vete je povedané takmer všetko.

 

Podmienky sú prísne

Slovenský právny systém vydržanie stále umožňuje. No po mnohých kauzách a zneužívaní najmä v deväťdesiatych rokoch uplynulého storočia v oveľa prísnejšej podobe. Vydržať pozemok je však možné a podľa právnikov tento inštitút má opodstatnenie.

Na Slovensku totiž ešte zostávajú medzery v evidencii pôdy, časť listov vlastníctva chýba, prípadne na nich nie sú evidované všetky potrebné údaje.

 

Čo je to vydržanie

V odôvodnených prípadoch, ak splníte stanovené podmienky určené príslušnou legislatívou, tak môžete obrábanú pôdu vydržať a stať sa tak jej právoplatným majiteľom. Vydržanie je jedným zo zákonom prípustných spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Ide o spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva takým spôsobom, že nový vlastník neodvodzuje svoje vlastnícke právo                          od predchádzajúcich vlastníkov.

Vydržanie upravuje Občiansky zákonník, ktorý ustanovuje, že oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov (ak ide o hnuteľnosť) a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľný majetok.

No okrem toho, že držiteľ musí mať vec vo svojej nepretržitej, sústavnej držbe po zákonom stanovenú dobu, musí byť aj dobromyseľný. Dobromyseľnosť sa zakladá na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patrí.

 

Ako môžete nadobudnúť pozemok vydržaním

  • musí ísť o predmet, ktorý sa dá vydržať, teda napríklad pozemok. 
  • vydržať nemožno vec, ktorá nemôže byť predmetom vlastníctva, prípadne môže byť len vo vlastníctve štátu.
  • dobromyseľným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako so svojou vlastnou a domnieva sa, že mu naozaj patrí.
  • držba musí trvať nepretržite 10 rokov. 
  • ak splníte tieto podmienky, môžete požiadať notársky úrad, aby začal konanie o vydržaní. 
  • úrad na svojej vývesnej tabuli oznámi a vyzve všetkých, ktorí majú voči tomu námietky, aby o tom do 30 dní informovali.
  • ak sa tak nestane, úrad môže rozhodnúť o ukončení konania a užívateľ môže podať návrh na zápis vlastníctva do katastra.

 

Ako zapísať takéto vlastníctvo do katastra nehnuteľností

  • Osvedčenie o vydržaní vyhotovené notárom je podkladom pre zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností záznamom.
  • Kataster posudzuje osvedčenie len z formálnej stránky, či nemá chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti a či je listinou spôsobilou na vykonanie záznamu. Právnu stránku veci už neposudzuje.
  • Ťažisko posúdenia právneho stavu spočíva na notároch a ich prípadné pochybenie môže vyústiť až do disciplinárneho konania. Často však aj legitímny postup notára vedie k súdnemu konaniu a k určovacím žalobám. Určovacou žalobou však nie je možné napadnúť notárske osvedčenie o vydržaní.