Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Ako je to s daňou z dedičstva a darovania

 

04.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk

Dane - spravodajstvo

 

V akom prípade sa dar započítava do dedičstva? Ako sa dar a dedičstvo daní na Slovensku?

 

Daň z dedičstva bola zrušená daňovou reformou pred pätnástimi rokmi. Ak dnes dedíte, resp. získate hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dedením, nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu. Nesmiete však túto nehnuteľnosť predať skôr,                ako po piatich rokoch.

 

Päť rokov od nadobudnutia

Aj keď úvod článku znel lichotivo, platenie dane v prípade dedenia upravuje ešte Zákon o dani z príjmov. Ustanovuje obmedzenie v prípade predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením)                   v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov), alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia           z obchodného majetku."

V skratke to teda znamená, že ak nehnuteľnosť nadobudnete dedením, je možné ju ďalej predať bez vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu           po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa. V prípade jej predaja pred uplynutím stanoveného obdobia ste povinný priznať príjem z predaja a zaplatiť daň.

 

Darovanie či dedenie? Rozdiel je aj v poplatkoch

Pri dedení nehnuteľnosti sú väčšie náklady s darovaním ako náklady spojené s dedičským konaním. Ak totiž vezmeme do úvahy darovaciu zmluvu,           sú s ňou spojené rôzne poplatky.

 

Poplatky pri darovacej zmluve:

  • poplatok za osvedčenie pravosti podpisu darcu,
  • správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti,
  • zaplatenie odmeny pre advokáta, ktorý pripravuje darovaciu zmluvu.

 

Poplatky pri dedičskom konaní:

  • súdne poplatky,
  • odmena pre notára.

Ich výška sa vypočíta podľa hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedičského konania.

 

Rozdiel medzi dedením a darovaním

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, pričom sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič                zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale musí sa to stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. 

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Pričom základnými znakmi sú bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný nie je povinný poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu.