Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Ako postupovať, keď nájomca neplatí nájomné

 

12.12.2018 | Redakcia, Finance.sk

 

Dožiadať sa peňazí za nájomné, prípadne vysťahovať neplatiča z vášho bytu vôbec nie je jednoduché. A to aj v takom prípade, ak máte riadnu nájomnú zmluvu.

Predstavte si situáciu, že prenajímate byt, platíte zaň štátu dane a nájomca vám prestane platiť za nájomné. Urobí tak niekoľkokrát po sebe, vyhovára sa na nedostatok financií a vy už ste zo situácie absolútne zúfalý. Čo s tým? Ak vám nájomca nezaplatil nájomné, situáciu bezodkladne riešte.

 

Kedy možno dať výpoveď zo zmluvy

Ak vám nájomca neplatí a vy už nechcete dlhšie čakať, snažte sa čo najrýchlejšie ukončiť nájomný vzťah dohodou. Ak dohoda z nejakého dôvodu nie je možná alebo nájomca na ňu nepristúpil, môžete zo zákona zmluvu vypovedať tak, ako to upravuje Občiansky zákonník. Výpoveď zo zmluvy ste oprávnený neplatičovi dať po troch nezaplatených mesiacoch. Musíte tak urobiť písomne. Nájomná zmluva sa končí po uplynutí zákonnej výpovednej lehoty - opäť tri mesiace.

 

Zašlite dlžníkovi výzvu

Pri ďalšom postupe si možno na chvíľu budete pripadať ako vymáhač. Neplatiacemu nájomcovi je totiž potrebné zaslať aj písomnú výzvu na zaplatenie dlžného nájomného. Túto výzvu síce nemožno uplatniť ako pohľadávku na súde, no nájomca to nevie a môže sa v prípade zaslania takejto výzvy napokon rozhodnúť dlžnú sumu uhradiť. Veľmi výhodným riešením je aj možnosť dohodnúť sa         s neplatičom na splátkovom kalendári. Prípadne, ak dosiahnete to, že písomne uzná dlh voči vám, môžete si vydýchnuť - s takýmto niečím už môžete peniaze vymáhať aj právne.

 

Čo robiť v prípade, že neplatič nekomunikuje

Ak sa vám podarilo prenajať byt špekulantovi alebo niekomu, kto má problém s platením nájomného a prestal s vami komunikovať, ostáva vám posledná možnosť. Musíte sa obrátiť na súd a svoje peniaze vymáhať takýmto spôsobom. Podáte teda návrh na zaplatenie konkrétnej sumy na súd          v mieste trvalého bydliska neplatiča. Musíte síce za návrh zaplatiť súdny poplatok 6% z celkovej žalovanej sumy, no napokon všetky náklady aj vrátane súdneho poplatku bude musieť znášať ten, kto prehrá súd - podľa správnosti teda neplatič.

Vy ako poškodený môžete od neplatiča žiadať aj úroky z omeškania platby. Ideálne, ak máte sankcie už uvedené aj v nájomnej zmluve. Ak neplatič aj napriek súdnemu konaniu, výpovedi zmluvy a dlhovaní peňazí neopúšťa vašu nehnuteľnosť, určite to neriešte svojpomocne. Opäť využite svoje právo         a podajte aj podnet, resp. žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Odchod neplatiča potom zariadi exekútor.

 

Dobrá nájomná zmluva by mala obsahovať:

 • písomné vyhotovenie,
 • podpisy a dátum podpisu,
 • výšku nájomného,
 • lehotu, dokedy treba nájomné platiť,
 • platnosť na dobu určitú, najlepšie na rok,
 • pravidlá, čo sa v byte smie a nesmie vykonávať (napríklad to, či tam môže byť pes, či sa smie v priestoroch fajčiť a pod.),
 • čas, kedy a za akých podmienok môže prenajímateľ navštíviť nájomcu,
 • informáciu, že ak dôjde k nezaplateniu nájomného, nájomná zmluva bude vypovedaná posledným kalendárnym dňom v mesiaci,                               v ktorom nájomca nezaplatil,
 • hodnotu kaucie, ktorá sa platí ešte pred nástupom do nájmu,
 • preberací protokol (kľúče k bytu, príslušenstvo),
 • dôvody na možnosť výpovede zmluvy (prenajímateľ potrebuje byt pre svoju rodinu, nájomca odmieta platiť nájomné a pod.).