Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa zvýšila o 107,33 €

 

21.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk

Dane - spravodajstvo

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka znižuje daň, ktorú budete musieť zaplatiť. Nezdaniteľné minimum sa oproti roku 2018 navýšilo.

Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2019 si môžete uplatniť v daňovom priznaní zaujímavý bonus v podobe nezdaniteľnej časti základu dane. Všetko, čo budete potrebovať vedieť k nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v tomto článku.

 

Čo to vlastne je: nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje významnú daňovú úľavu a takzvanú odpočítateľnú položku, o ktorú si môžete v daňovom priznaní zmenšiť svoj základ dane v danom zdaňovacom období. Priamo ovplyvňuje to, či a koľko budete platiť daň z príjmu, resp. pozitívne ovplyvňuje výšku zaplatenej dane.

 

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane

Zákon hovorí jasne a pozná tri samostatné kategórie. Základ dane alebo čiastkový základ dane si môžu znížiť o nezdaniteľné časti základu dane daňovníci, ktorí mali príjem podľa:

 • § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z podnikania (napr. zo živnosti),
 • § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z vytvorenia diela).

 

Kto si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane

Ak dosiahnete za posledný rok tzv. pasívny príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov – teda príjem z prenájmu, alebo príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), príjem podľa § 7 (kapitálové príjmy) alebo príjem podľa § 8 (ostatné príjmy), nemôžete od čiastkového základu dane vyčísleného z takto dosiahnutých pasívnych príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

 

Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2019

V daňovom priznaní v roku 2019 si budú môcť daňovníci odpočítať zo základu dane vyššiu sumu ako v roku 2018. Nezdaniteľná časť základu dane sa z pôvodných 3 830,02 eur zvyšuje na 3 937,35 eur.

V daňovom priznaní za rok 2018 ale musíte pracovať so sumou 3 830,02 eur.

 

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcu

Ak ste boli v roku 2018 poberateľom starobného dôchodku, máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2018 v úhrne nepresahuje sumu 3 830,02 eur. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 830,02 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

 

Nezdaniteľná časť základu dane pre manžela/manželku

Takúto daňovú úľavu si môžete uplatniť v tom prípade, že váš manžel alebo manželka žije s vami v jednej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:

 • vykonával(a) starostlivosť o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • poberal(a) v príslušnom zdaňovacom období peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol(a) zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môžete si znížiť základ dane            o nezdaniteľnú časť základu dane na manželkuzodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Výška nezdaniteľnej čiastky základu dane potom závisí od príjmu, výšky základu dane a sumy životného minima platnej v danom zdaňovacom období.

Ak je váš základ dane v zdaňovacom období roku 2018 rovnajúci sa alebo nižší ako 35 268,06 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • 3 830,02 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem,
 • rozdiel medzi sumou 3 830,02 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eur,
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eur.

Ak je váš základ dane v zdaňovacom období roku 2018 vyšší ako 35 268,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
 • rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním                         v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

 

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na deti,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, ...),
 • štipendiu, poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

 

Nezdaniteľná časť základu dane pre príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok. Ak si chcete odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musíte spĺňať nasledovné podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Od roku 2018 máte nárok si uplatňovať aj daňovú úľavu na preukázateľne zaplatené úhrady, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré ste si zadovážili v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane je stanovená na príslušné zdaňovacie obdobie maximálne vo výške 50 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou si dokonca môžete uplatniť aj na úhrady za manželku (manžela) a na vyživované dieťa daňovníka, v úhrne 50 eur za rok pre každého z nich.